torsdag 4 december 2014

Extraval 22 mars 2015

Vi står nu inför ett extra val som formellt beslutas av regeringen Löfven den 29 december och då föreslås genomföras den 22 mars. Det kan kännas tufft att redan nu gå in i valrörelse igen. Men med tanke på vad Löfven & Co åstadkommit sedan 14 september så är det uppenbart att vi behöver en ny regering och en regering med ökat kristdemokratiskt inflytande.
 
Mot bakgrund av att Stefan Löfven aviserat att han tänker utlysa ett extraval säger Göran Hägglund följande.
– Vi är mycket väl förberedda. Alliansen har redan presenterat ett gemensamt valmanifest och nu kommer vi att vässa politiken och förslagen ytterligare.

– Jag ser fram emot att möta väljarna igen. De senaste dagarna har det varit mycket fokus på det politiska spelet men då ska argumenten nötas. Ytterst handlar det här om hur många människor som ska ha ett jobb att gå till. Hur vi får en ekonomisk utveckling som stärker skola, välfärd och infrastruktur, säger Göran Hägglund som tänker ge den nya regeringen en match.

– Den senaste tiden har varit en uppvisning av otydlighet från den nya regeringen. Väljarna fick före valet inga besked om vilken politik de skulle driva eller vilka som skulle genomföra den. Efter valet har man genomfört mycket som man sa att man inte skulle genomföra men man har inte genomfört det man sa att man skulle.

Däremot utrycker han tveksamhet till om nyval är den långsiktiga lösningen på den svåra politiska situation som Sverige nu befinner sig i.

– Jag tror inte att vi kan utgå från att ett extraval löser de stora problemen som det innebär att regera i minoritetsställning.

– Jag vill gärna föra ett samtal om hur vi kan få till stånd ett regelverk som underlättar för en minoritetsregeringen att styra landet, oavsett vilken regering det än blir. Vi har besvärlig situation nu och de regler som gäller nu är gjorda för helt andra förhållanden. Vi behöver nya schyssta spelregler för hur Sverige ska kunna regeras.


onsdag 5 november 2014

Regeringen kör över föräldrarna

Förslag om mer obligatorium och mindre valfrihet duggar tätt efter att Sverige fått en rödgrön regering. Trettonårig skolplikt (obligatorisk förskoleklass och obligatoriskt gymnasium), slopat vårdval och förbud att ta ut vinster för välfärdsföretag är bara några exempel på likriktning och minskad frihet för individen. Precis som väntat ger man sig nu också på familjens möjlighet att påverka sin egen vardag och detta genom att tvångskvotera föräldraförsäkringen. Tvångskvotering genomförs mot föräldrarnas egen vilja. I en opinionsundersökning från Novus svarar 84 procent att det är föräldrarna själva som ska bestämma hur de fördelar dagarna i föräldraförsäkringen – inte politiker.

Tvångskvotering minskar valfriheten och handlingsutrymmet för Sveriges småbarnsfamiljer. För många skulle det dessutom innebära mindre tid för barnen. Alla har olika förutsättningar och familjer ser olika ut. Det finns yrken (egenföretagare, lantbrukare m.fl.) där det inte går att den ena partnern stannar hemma. Föräldrarna får idag lika många dagar vardera inom ramen för föräldraförsäkringen men har friheten att överlåta dagarna till varandra. Detta beslut hör inte hemma någon annanstans än hos föräldrarna själva

Det är önskvärt att båda föräldrarna tar del av föräldraledigheten i de fall det är möjligt men vi Kristdemokrater anser att föräldrarna själva är kapabla att avgöra vad som är bäst för den egna familjen. Oavsett om tvångskvoteringen har socialistiska eller liberala förtecken säger vi bestämt nej till att riksdagens politiker ska tvångsdela mer av föräldraförsäkringen. Föräldraledigheten är knuten till barnet och ska inte användas av politiker som ett verktyg för att uppnå andra syften.

 

fredag 3 oktober 2014

Löfven kör över föräldrarna

I Löfvéns Sverige får alla mindre valfrihet och mer tvång. I regeringsförklaringen saknas helt familje- och barnperspektivet. Alla skall jobba heltid, vårdnadsbidraget avskaffas och kvoteringen av föräldraförsäkringen ökar. Trots att över åttio procent av föräldrarna uppger att de vill styra uttaget av föräldradagarna själva kör nu den nytillträdde statsministern över föräldrarnas egen vilja. Föräldrarnas betydelse för barnens omsorg och välfärd negligeras helt och hållet till förmån för en strävan om ökad jämställdhet. Det kommer att leda till mindre tid för barnen och mindre valfrihet.

fredag 12 september 2014

Svenska föräldrar omyndigförklaras


Om människor är betrodda att sätta barn till världen borde de ha förmågan att själva bestämma hur föräldradagarna ska fördelas.

Färska undersökningar visar att svenska folket säger nej till ökad kvotering av föräldraförsäkringen. Av de tillfrågade är det endast åtta procent som anser att riksdagen ska besluta om detta medan en stor majoritet alltså svarar att föräldrarna själva ska få bestämma. Trots detta driver vänsterpartierna kravet på tvångsfördelning hårt. Hur tänker sig vänstern att egna företagare, lantbrukare inkluderade, att man skall kunna överlåta en tredjedel av dagarna till sin partner? Resultatet av vänsterns politik blir att barnen kommer börja förskolan ännu tidigare än idag och att föräldradagarna därmed fryser inne.
För att betona att båda föräldrarna är viktiga för sitt barn har föräldrarna redan idag laglig rätt att ta ut hälften var av föräldradagarna. Det finns ingen som kan tvinga dem att överlåta dagar till varandra. Detta blir istället en överenskommelse mellan föräldrarna och de kommer tillsammans fram till en lösning som passar familjens situation bäst. Ytterst handlar frågan om politikens gränser. Frågan är hur långt man kan reglera människors vardagsliv för att de ska bete sig på ett sådant sätt som bestämmande politiker önskar. Att tvångsfördela föräldraförsäkringen är att gå över gränsen. Ska politiker och elit styra med sina ideologiska hårdhandskar, eller ska vuxna människor anses myndiga att själva bestämma?  Vi kristdemokrater vill ge familjerna mer att säga till om. Politiken ska stödja familjerna, inte styra och ställa med dem.

torsdag 11 september 2014

Svartmåla inte svensk skola

Det är mycket tyckande kring skolan dessa dagar. En del mer välgrundade än andra. Det som bekymrar mig mest är den svartmålning som sker av det som händer inom skolans värld. Hur roligt kan det vara att gå tillbaka till en ny termin för elever och lärare när deras arbetsplats beskrivs på ett så nedvärderande sätt? Som lärare och skolpolitiker vet jag att det utförs underverk i svensk skola varje dag och att också det måste komma fram i debatten.

Kristdemokraterna tillsammans med Alliansregeringen har genomfört många reformer som kommer att lyfta resultaten på sikt. Enligt regeringens utredare kommer det att ta ca åtta till tio år innan Alliansregeringens skolpolitik slår igenom fullt ut. Men det finns stora utmaningar kvar. PISA-mätningarna pekar på att den främsta orsaken till de sjunkande skolresultaten är att elever lämnats för mycket åt sitt eget lärande. Jag menar att lärarens roll måste uppvärderas. Lärare ska inte reduceras till handledare utan ska vara den som ska leda lektionen och vara proffs på sina ämnen.

Det är oroväckande att det är läsförståelsen som står för det största tappet i kunskapsmätningarna. Att kunna läsa och att erövra språket är en fråga om att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Läsning ligger dessutom till grund för all annan inlärning. Kristdemokraterna vill utöka antalet lärarledda undervisningstimmar i svenska med fokus på läsning. Här har också föräldrarna en viktig roll att spela genom att högläsning, biblioteksbesök och uppmuntran till läsning startar tidigt i livet.

Jag brinner för de barn som är i behov av särskilt stöd men som inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Det behövs olika lösningar när det kommer till vilka undervisningsmetoder som passar elever bäst. Framför allt behövs fler utbildade speciallärare för att garantera att eleverna blir undervisade av lärare med rätt kompetens. För att fylla plasterna på speciallärarprogrammet föreslår Kristdemokraterna ett speciallärarlyft.

Ekonomiskt får de flesta barn det bättre, men rotlöshet, ångest, psykisk ohälsa och bristande framtidstro är vardag för många. I detta sammanhang har elevhälsan en viktig roll. Jag vill satsa mer på elevhälsan och garantera att eleverna kan få kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Dessutom vill jag att fler trygga vuxna ska finnas i skolmiljön för att motverka mobbning och trakasserier.

Vi kristdemokrater tycker att det är olyckligt att skolan kommunaliserades av S och V. Men att driva frågan om återförstatligande nu skulle inte ge skolan den arbetsro som behövs. Återförstatligande är inte en enkel åtgärd som snabbt löser de saker jag nämnde ovan. Kristdemokraterna är dock positiva till att ompröva skolans huvudmannaskap om de reformer som nu genomförts inte får förväntad effekt på skolans resultat och lärarnas status.

måndag 8 september 2014

En familjepolitik för hela livet


Trygga familjer ger ett tryggare Sverige. Är det politik? Ja, familjerna påverkas i allra högsta grad av politiska beslut. Föräldraförsäkringens utformning, skattepolitiken, kvaliteten i barnomsorgen, bostadspolitiken,….listan kan göras lång över allt som beslutas på den politiska nivån. I Alliansens valmanifest har Kristdemokraterna nu fått gehör för flera av våra hjärtefrågor såsom minskade barngrupper i förskola och fritids samt en stor satsning på ungas psykiska hälsa som också inkluderar ett föräldrastödsprogram. Vi kommer som parti fortsätta jobba för förbättrat stöd till ekonomiskt svaga barnfamiljer genom att höja barndelen i bostadsbidraget. Vi vill också att rätten till tjänstledighet för att vara hemma med barnen förlängs till 3 år och att föräldrar ska kunna få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet. Även närstående ska kunna stå för omsorgen

Men kristdemokraternas familjepolitik skall sträcka sig över hela livet. Att kunna åldras med värdighet är också familjepolitik för mig. Självklart ska äldre få välja omsorg utifrån sina egna önskemål och behov. Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. I Alliansens valmanifest har vi nu fått med löftet om en äldreboendegaranti, det vill säga att alla som fyllt 85 år och är beviljade hemtjänst har rätt till ett trygghetsboende om man så önskar. Detta kommer att skapa en känsla av trygghet och bryta den ensamhet och isolering som många äldre upplever. Vi vill också införa ett stimulansbidrag för att utveckla maten och måltidssituationen inom äldreomsorgen.

Det finns i dag ett system för att vara hemma med sitt sjuka barn, i dagligt tal kallat VAB (vård av barn). Jag vill att något liknande införs då en äldre anhörig, närstående eller vän behöver ha sällskap till exempelvis en läkare, kallat VAF (vård av förälder). Om detta har jag motionerat under innevarande riksmöte. Våra föräldrar och äldre skulle kunna känna en helt annan trygghet och deras ängslan att besöka vården kan förhoppningsvis bli mindre ansträngande med en anhörig, vän eller barn vid sin sida.

Jag började med att säga att mycket i familjernas tillvaro är politik med det finns också mycket som inte ska bestämmas av politiker, till exempel hur föräldraförsäkringen dagar fördelas mellan föräldrarna eller vilken barnomsorg som passar familjen bäst. Politiken ska stödja familjerna, inte styra och ställa med dem.

måndag 11 augusti 2014

Många vill stänga dörren när världen är satt i brand

I samtal med människor hör jag allt som oftast att en del tänker rösta på Sverigedemokraterna för att man inte gillar invandringen. Vad är det folk menar? Beror missnöjet på att var tredje svensk läkare är invandrare eller är man möjligtvis emot att 70 000 invandrare driver företag som anställer 250 000 människor? Eller är man emot att krigshärjade människor tar sig till Europa efter att ha flytt över Medelhavet med stor risk att drukna efter att ha sålt allt man äger för att betala smugglare?

Kristdemokraterna står upp för principen om en reglerad invandring. Vi ska erbjuda en fristad för den som söker skydd undan förföljelse och förtryck. Den som inte har asylskäl eller annat skyddsbehov bör självklart återvända. Detta ska bestämmas av en rättsäker asylprocess. Sverige är ett av världens mest välmående länder och har råd att vara ett öppet och tolerant land. De som flyr undan förföljelse ska kunna hitta en fristad här.

Arbetskraftsinvandringen är viktig för att möta utmaningen med Europas åldrande befolkning. Framöver kommer vi att behöva fler i Sverige som arbetar om vi ska klara att försörja och ta hand om en äldre befolkning. Majoriteten av de utrikes födda som bor i Sverige arbetar. 35 miljarder av vårt BNP år 2006 kom från de småföretag som drivs av personer som har invandrat till vårt land, vart åttonde företag drivs av en invandrare. Alla syrier som idag tar sig till Sverige får automatiskt uppehållstillstånd. Dessa människor är ofta mycket välutbildade och är en ren vinst för vårt samhälle. Det man framförallt behöver är att erövra det svenska språket.

Men Kristdemokraternas migrations- och asylpolitik utår inte från vad vi har att vinna, fast vi har mycket att vinna, utan den utgår från mänskliga rättigheter. För mig handlar inte integration om omhändertagande utan tillvaratagande av unika människor – att hålla dörren öppen för den som behöver skydd och för den som vill komma och arbeta i framtidens Sverige – och att se till att vi har ett regelverk som ger den bästa grund för det.

Låt oss istället för att tala om invandrare som ett problem lyfta våra nysvenskar som en resurs och stor tillgång för det svenska samhället. Vi ska inte förneka att det finns problem att lösa. Vad vi behöver diskutera är hur vi får integrationen att fungera väl samt att sätta press på de andra EU-länderna att ta ett större ansvar. Sverige är idag det tredje största mottagarlandet efter Tyskland och Frankrike.Vi behöver visa mer solidaritet i Europa inte mindre.

Låt oss inte glömma att mer än en miljon svenskar för mindre än 150 år sedan flydde vårt land och fick möjlighteten att sätta ner bopålarna i ett nytt land bara genom att märka ut hur mycket land man ville ha.

Jag uppmanar alla att ta del av regeringens info om de vanligaste myterna om invandringen på www.regeringen.se